Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

noticeme
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
noticeme
Atonement.
Reposted fromcelaeno celaeno viairmelin irmelin

August 01 2017

noticeme

July 27 2017

noticeme
3102 221b
Reposted fromkarahippie karahippie
noticeme
3121 21ab
Reposted fromkarahippie karahippie
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
— (via theonlyhopeisfaith)

July 26 2017

noticeme
noticeme
4693 ef12
Reposted fromsarazation sarazation viawrazliwa wrazliwa
noticeme
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
noticeme
noticeme
7784 f2bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
noticeme
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
8288 f313 500
noticeme
noticeme
noticeme
1392 c5f9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
noticeme
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaarbuzy arbuzy

July 24 2017

noticeme
5941 d696
Reposted frombanitka banitka viathebelljar thebelljar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl