Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

noticeme
noticeme
6668 2ffb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
8369 6f6b

June 08 2017

8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
noticeme
6130 1926
Reposted frompinkcacaoo pinkcacaoo viairmelin irmelin
noticeme
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viairmelin irmelin
noticeme
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
noticeme
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
9666 621c 500

Barcelona, Spain

Reposted frombaboooshka baboooshka viaIriss Iriss
noticeme
1359 f5e3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
noticeme
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viawasteland wasteland

June 06 2017

noticeme
noticeme
Reposted frommuladhara muladhara viawasteland wasteland
0297 0f76

serious:

who were you?

noticeme

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika viasentymentalna sentymentalna
noticeme
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
noticeme
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
noticeme
4225 2381 500
byle do Wigilii...

June 05 2017

noticeme
noticeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl