Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

noticeme
7065 297b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaohsoquiet ohsoquiet

March 20 2018

noticeme
4420 a6bf 500
Reposted fromwhoknows whoknows vianiemaproblemu niemaproblemu

March 18 2018

noticeme
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viaarbuzy arbuzy
7027 0a82
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaarbuzy arbuzy
noticeme
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus vianayantara nayantara
noticeme
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
noticeme
3110 5dad 500
Gdańsk
noticeme
6102 6d03 500
9374 7904 500
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viairmelin irmelin
noticeme
3270 03f2
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viairmelin irmelin

March 15 2018

noticeme
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaIriss Iriss
noticeme
noticeme
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(…). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromavooid avooid viaohsoquiet ohsoquiet
noticeme
Reposted frommrrru mrrru viaohhmarigold ohhmarigold
9739 8322 500
Reposted fromkimik kimik viawszystkodupa wszystkodupa
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viahelenburns helenburns
noticeme

February 28 2018

noticeme
8180 4739 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin

February 25 2018

noticeme
1143 a0c8 500
Reposted from777727772 777727772 viahelenburns helenburns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl